NYHET

Syskonförtur i Nackas skolor behövs

Nackas kommunala skolor erbjuder inte syskonförtur och den Moderatledda alliansen vill inte ens utreda möjligheten att införa detta. Att ha barn i fler olika skolor försvårar barnfamiljernas vardag.

Syskonförtur i Nacka

Att få gå i samma skola som sina syskon kan bidra till ökad trygghet och bättre förutsättningar till en god utbildning. Det innebär också en förenkling i vardagen för många föräldrar och barn.

Att behöva hämta och lämna barnen på olika skolor är både dåligt ur ett klimatperspektiv och riskerar att skapa stor frustration i vardagen för många familjer. Men i Nacka är det en verklighet för många, då de kommunala skolorna inte erbjuder syskonförtur. Det skapar även en snedvriden konkurrens då syskonförtur erbjuds av många fristående skolor i kommunen.

Vi anser att föräldrarnas önskade skolplacering alltid ska vara vägledande i första hand, och i högsta möjliga mån uppfyllas. Dock uppstår varje år situationer där några skolor har fler sökande elever än vad som är möjligt att ta in på skolan. Vilket skapar otrygghet och logistikkaos för föräldrar som kan får barn på två olika skolor. Utifrån detta la vi ett förslag på att utreda möjligheten att inför syskonförtur.

I dagsläget finns det olika tolkningar runt om i landet gällande huruvida syskonförtur på kommunala skolor skulle ha lagstöd eller inte.

Nackas egna utredning kom tidigare fram till att det troligtvis inte fanns lagstöd för detta. En slutsats som inte delas av alla kommuner, då bland annat Stockholms stad och Tyresö kommun använder syskonförtur som ett urvalskriterium i sina skolor.

Därför föreslog vi i utbildningsnämnden att utreda möjligheten att införa syskonförtur i Nackas kommunala skolor igen, men förslagets röstades ned av det moderatledda styret.

Vi socialdemokrater anser dock att ge familjer och barn möjlighet att kunna ha barnen i samma skola genom syskonförtur på kommunala skolor är angeläget och rimligt!